1. A szerződés tárgya

A jelen szerződés (Szerződés) a elektromosnyakorv-kikepzonyakorv.hu weboldal használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.

2. Szerződő felek

Jelen szerződés a Fervágner György e. v. által üzemeltetett elektromosnyakorv-kikepzonyakorv.hu (továbbiakban Weboldal) oldalt látogató felhasználó (továbbiakban Felhasználó) között jön létre a weboldal felhasználásának feltételeiről.

3. A szerződés hatálya

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben Felhasználó a Szerződés rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a Fervágner György e. v.  jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni.

4. Adatvédelem

4.1 Személyes adatok kezelése

A elektromosnyakorv-kikepzonyakorv.hu weboldalon található tartalomnak két része van. A Weboldal nagyobb részét a Felhasználó ingyenesen látogathatja, bármilyen személyes adat megadása nélkül. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. A Felhasználónak a regisztráció során olyan információkat kell megadnia, melyek személyes adatoknak minősülnek. Fervágner György e. v. , mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a Felhasználói adatokat.

A regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat az Adatkezelő nem teszi – a Felhasználó jóváhagyása nélkül – harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Felhasználó által ezen szolgáltatás igénybevétele során az interneten közzétett adatokért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal.
Amennyiben a Fervágner György e. v. szolgáltatás-kínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, tájékoztató anyagokat tesz közzé a Weboldalon.

4.2 IT biztonság

Fervágner György e. v. és a szervereit üzemeltető internet szolgáltató egyaránt törekszenek arra, hogy a elektromosnyakorv-kikepzonyakorv.hu internetes oldala technikai szempontból biztonságosan működjön. Ugyanakkor az Internet, mint technológia alapvetően információk megosztását szolgálja, így az azon közzétett adatok biztonságát a szolgáltatók nem tudják garantálni. Ezért az Adatkezelő felhívja Felhasználói figyelmét, hogy kizárólag olyan adatokat tegyenek közzé saját magukról, amelyek bűncselekmény során történő kikerülése nem okoz nekik anyagi kárt. Ilyen esetben ugyanis a Fervágner György egyéni vállalkozónak nem áll módjában anyagi felelősséget vállalni a Felhasználói adatokért.

4.3 Cookie-k

A Weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a Felhasználók számítógépén. A cookie-k kisméretű programok, amelyeket kizárólag a Felhasználók azonosításának megkönnyítésének és a Weboldal személyre szabhatóságának érdekeit szolgálják, más célra az Adatkezelő nem veszi őket igénybe. A cookie-fogadás Felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban előfordulhat, hogy bizonyos oldalak nem jelennek meg tökéletesen vagy bizonyos regisztrációhoz kötött funkciókhoz nincs jogosultsága így a Felhasználónak.

4.4 Statisztikai célú adatgyűjtés a Felhasználói aktivitásról

Az Adatkezelő szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (ún. aggregált) formában hasznosítja az Adatkezelő, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

4.5 Jogsértés és jogorvoslat

A Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni a Fervágner György egyéni vállalkozótól adatai kezelésével kapcsolatban, valamint hogy jelezze az Adatkezelő felé, ha adatainak kezelése jogsértő bármilyen formában. A Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy jogsérelem vagy annak gyanúja esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon.

A Felhasználó köteles saját személyes adatait megadni a regisztráció során. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, Fervágner György e. v. jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítésre. A Fervágner György e. v. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

4.6 Szerzői jogok

A Felhasználók elfogadják, hogy a Weboldalra feltöltött tartalmakat és fényképeket Fervágner György e. v. felhasználhatja. A Weboldalon található tartalom a Fervágner György e. v. szellemi tulajdonát képezi és a Fervágner György e. v. előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit a Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a tartalom terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Felhasználó nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak a Fervágner György egyéni vállalkozóval kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Fervágner György egyéni vállalkozóval szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén Fervágner György e. v. a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra a nyilvános közlésekre érvényes jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény).

Az elektromosnyakorv-kikepzonyakorv.hu domain a Fervágner György javára bejegyzett domain név. Ezen jogvédett név vagy a hozzá a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata Fervágner György e. v. jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében Fervágner György e. v. jogosult minden szükséges jogi lépést megtenni.

4.7 Szabad felhasználás

A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan és ahhoz Fervágner György e. v. engedélye nem szükséges. Az elektromosnyakorv-kikepzonyakorv.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művek az alábbi esetekben használhatók fel szabadon:

A Fervágner György e. v. a cikkek és egyéb írások idézését legfeljebb az eredeti mű első bekezdését meg nem haladó mértékig, a forrás és a szerző valamint az eredeti cím feltüntetésével engedélyezi.

Természetes személy magáncélra a elektromosnyakorv-kikepzonyakorv.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művekről másolatot készíthet (nyomtatás, mentés), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.

A weboldalon található cikkekre mutató hiperhivatkozás más weboldalon szabadon elhelyezhető.

5. Felelősség kizárás

Az oldalon megjelent hirdetések tartalmáért Fervágner György e. v. nem vállal felelősséget. A hirdetések közzétételekor Fervágner György e. v. teljes mértékben a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

A Weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A tartalom pontosságának, teljességének esetleges hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért Fervágner György e. v. nem vállal felelősséget.
A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaznak. Amennyiben Fervágner György e. v. tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés más személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Fervágner György e. v. az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget vállal.

6. A Jogi Közlemények és az Adatvédelmi Politika módosításai

Amennyiben jelen dokumentumot Fervágner György e. v. a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra Weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.